Értelmező írószótár

Az írás művészetének is megvannak a maga alapfogalmai, amelyekkel nem árt tisztában lenni, ha komolyan akarunk foglalkozni a témával. A magyar nyelvű források száma viszont igencsak véges. Ha bővebben szeretnénk írással kapcsolatos dolgokról tájékozódni, angol nyelvű oldalakon jobb esélyünk van. Ezek megértéséhez nem mindig elegendő az általános nyelvtudás, mert tele vannak "írós" kifejezésekkel, és az embernek, ha először találkozik ilyesmivel, általában fogalma sincs, mit jelentenek. Ide szeretném összegyűjteni ezeket némi magyarázattal ellátva.

A lista még korántsem teljes, folyamatosan bővül. Ha találkoztok valamiféle szakkifejezéssel, ami szerintetek beleillene, kérlek, jelezzétek.

action - akció, cselekvés. Irodalmi értelemben nem csak egy akciófilm izgalmas jeleneteire értjük, hanem magába foglal mindent, amit a szereplő tesz.

(literary) agent - irodalmi ügynök. Külföldön, ha az ember írt egy könyvet, hozzájuk fordul először. Ők képviselik az írót a kiadók előtt és próbálják a legelőnyösebb megállapodást tető alá hozni.

allies - szövetségesek, a főszereplő segítői.

antagonist - antagonista, azaz a főhős ellenfele, riválisa. Nem feltétlenül egy konkrét személy, hanem maga az erő, ami a főhős útjában áll célja eléréséhez.

archetype - archetípus, őstípus, őskép. Egy mindenki által ismert szimbólum eredeti formája, egyfajta séma, amire építeni lehet.

backstory - háttértörténet. Minden, ami a narráció kezdete előtt történt, vagyis a szereplők múltja és minden olyan elem, ami a jelenlegi szituációhoz vezetett.

beginning - a történet kezdete.

characters - karakterek, a történet szereplői.

character arc - a történetben a szereplő által bejárt út, fejlődési folyamat. A történet kezdetekor a szereplő rendelkezik egy adott nézőponttal, melyet a bekövetkező események próbára tesznek és a végére megváltoztatnak, vagy épp megerősítenek.

cliché - klisé, közhely. Olyan kifejezés vagy történetelem, melyet annyira gyakran használunk, hogy mostanra elvesztette eredeti jelentését és sablonossá vált.

cliffhanger - függővég. Olyan cselekményelem, amely egy adott jelenet/fejezet végén veszélyes helyzetet teremt, esetleg feltár egy megdöbbentő történést. Arra szolgál, hogy fenntartsa az olvasó figyelmét, és ő továbbolvasson.

climax - fordulópont. A cselekmény azon része, ahol a legmagasabb a feszültség. Itt kezdődik el a végső megoldáshoz vezető eseménysor.

conflict - bonyodalom, konfliktus. Minden, ami a szereplőt megakadályozza a célja elérésében. Léteznek külső és belső konfliktusok is.

consistency - következetesség. A már leírtakhoz való hűség, a történések azokból való logikus kinövése.

crit(ique), critiquing - kritika, kritikaírás.

crit(ique) partner - kritikustárs. Olyan író, akivel publikálás előtt kölcsönösen olvassátok, észrevételekkel segítitek egymás munkáját.

description - jellemzés, leírás.

details - részletek.

deus ex machina - "isten a gépből." Olyan cselekményelem, ahol egy látszólag megoldhatatlan problémát hirtelen megold valamiféle nem várt és képtelen fordulat.

dialogue - dialógus, párbeszéd.

dialogue tags - közbeékelések, melyek arra szolgálnak, hogy tudassák az olvasóval, melyik karakter beszél éppen.

dramatic irony - drámai irónia. Akkor beszélünk róla, ha az olvasó hamarabb tud valamiről a történetben, mint a szereplő, és így olyasmit is lát az eseménysor mögött, amit a szereplő még nem.

edit, editing - szerkesztés, átszerkesztés. A művön végzett javítások publikálás előtt.

ending - befejezés.

fiction - fikció. Minden olyan narráció, amely nem tényszerű, hanem a szerzője által kitalált vagy elképzelt eseményeket dolgoz fel.

first draft - első vázlat. A mű első, még nyers, kiforratlan, javítatlan változata.

final draft - a mű utolsó vázlata, az elkészült kézirat.

flashback - visszaugrás, visszapillantás. Egy közbeékelt jelenet, ami a narrációt a jelenből a múltba helyezi.

flashforward - előreugrás. A flashback ellentéte, a jövő egy részének felvillantása.

flash fiction - nagyon rövid, de teljes történetet elmesélő műforma. A pontos szószám nincs kőbe vésve: egyesek hetvenöt vagy száz szavas műveket tartanak flash fictionnek, mások egészen ezer vagy ezerötszáz szóig terjedő történeteket is ide sorolnak.

forshadowing -sejtetés. Irodalmi eszköz, amellyel a szerző előre sugall valamit, ami a cselekményben később történni fog.

frame story - kerettörténet. Egy vagy több történetet összefogó, a mű elején és végén megjelenő keret. Egyfajta univerzális háttér, amibe a fő történés illeszkedik.

genre - műfaj.

goal - cél, a történet mozgatórugója. Léteznek szereplői célok (character goals), cselekménycélok (plot goals) és történetcél (story goal) is.

happy ending - boldog befejezés. Amikor a mű végén minden a lehető legjobban alakul mindenki, kivéve a gonosztevő számára.

hook - szó szerint horog, kampó. A történet legelején alkalmazott irodalmi eszköz, amely megragadja az olvasó figyelmét és arra készteti, hogy továbbolvasson.

idea - ötlet.

imagery - leíró nyelvezet, amely az olvasó számára érzékelhetővé teszi az ábrázolt dolgot.

inciting event/incident - kiváltó esemény. A cselekményszerkezet fontos része a mű első felében. Az a pillanat, ami elindítja a későbbi eseménysort. Nélküle nem létezik maga a történet.

information dump, infodump - egy nagy adag emészthetetlen magyarázat, amely a háttér ismertetésére szolgálna. Megszakítja az eseménysort és oda nem illőnek, szájbarágósnak hat.

inner editor / inner critic - az úgynevezett belső szerkesztő vagy kritikus. Egy hang az ember fejében, amely egyrészt megsúgja, ha valamin javítanunk kell, másrészt viszont elbizonytalanít és a fejünkbe ülteti, hogy úgyis szar, amit csinálunk. Meg kell tanulni kizárni! :)

inspiration - inspiráció, egy kreatív lökés, amely alkotásra buzdít.

internalization - internalizáció, "belsővé tevés." Az a folyamat, amikor a szereplő érzelmileg reagál a történésekre.

Macguffin - olyan dolog, többnyire egy tárgy, ami a szereplők számára fontos, és ezáltal cselekvésre ösztönzi őket. Hogy tulajdonképpen micsoda, az az olvasó szempontjából lényegtelen, a szerepe csak annyi, hogy a megszerzésére tett kísérletek előremozdítják a cselekményt.

metaphor - metafora. Olyan szókép, amely valamiféle tartalmi-hangulati kapcsolatot von két dolog közé, az egyik dolog által segíti a másik megértését.

midpoint - fontos rész a cselekményszerkezet közepén. Általában valamiféle váratlan fordulatot hoz, amely kibillenti a történet irányát.

monologue - monológ. Amikor a szereplő egy másik szereplőhöz vagy a közönséghez szólva hangosan kimondja a gondolatait, érzéseit.

mood - hosszan tartó érzelmi állapot. Hangulat, amit a történet az olvasóban kelt.

narrative distance - a narráció távolsága. Ettől függően érzi magát az olvasó közel vagy távol a történet elbeszélőjéhez.

narrative drive - az az erő a történetben, amely által az olvasó úgy érzi, hogy valami történni fog, amely továbbhajtja őt az olvasásban.

narrative focus - a narráció fókusza, vagyis az elbeszélés lényege. Ez az, ami összetartja a bekezdéseinket, ami cserébe összetartja a jeleneteket, ezek pedig végül az egész történetet.

non-fiction - minden olyan narráció, melynek történéseit a szerző valós tényként tünteti fel. Ide tartozik többek közt az ismeretterjesztő és a szakirodalom.

onomatopoeia - olyan hangutánzó, hangfestő szavak, amelyek a jelentésüknek megfelelően hangzanak.

outline, outlining - körvonal, a történet váza. Egyfajta vázlat, amit írás előtt készítünk.

pacing - az elbeszélés tempója.

paragraph - bekezdés.

plot - cselekmény. A történetet felépítő eseménysor.

plot hole - egyfajta rés vagy következetlenség a cselekménymenetben, ami ellentmond a logikának. Írói mulasztás.

plot twist - váratlan fordulat a cselekményben.

poetry - költészet.

point of view/POV - nézőpont. A közlésmód, amit az író a történet közvetítésére választ.

premise - a történet alapját képező elgondolás.

premise sentence / logline - egyfajta tétel, amely egyetlen mondatban összefoglalja a történet lényegét.

prequel - olyan mű, ami időben hamarabb játszódik egy már meglévőnél, és kiegészíti azt.

prologue - prológus. A történet tényleges kezdete előtti bevezetés, amely háttérinformációt biztosít és valamilyen módon kapcsolódik a későbbi eseménysorhoz.

protagonist - protagonista, főszereplő. A történet leglényegesebb szereplője, aki köré a cselekmény szerveződik.

red herring - elterelő manőver. Arra használjuk, amikor az író egy lényeges elemről másfelé tereli az olvasó figyelmét, hogy később annál nagyobb legyen a hatás.

revision - átdolgozás, az elkészült mű átnézése, feljavítása.

rhythm - az olvasott szöveg ritmusa, zeneisége.

scene and sequel - a jelenet és utóhatása, ezek együtt alkotják a cselekmény egységét.

secondary character - mellékszereplő.

side story - olyan elbeszélési forma, amely egy már létező mű univerzumában, azzal egy időben játszódik, ugyanakkor egy másik, azzal párhuzamosan zajló történetet mesél el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


blogger template by lovebird